Allmänt

Artikel 1 – Entreprenören

Namn: Gemini Sittsäckar Bv
Adress: Tvillingarna 88
Postnummer och ort: 3769 KX Soesterberg
Handelskammarens nummer: 87861151
Momsregistreringsnummer: NL864429162B01
E-post: costumerservices@terapy.eu
Webbplats: www.terapy.nl
nedan kallad TERAPY

Artikel 2 – Definitioner

 1. Tilläggsavtal: det avtal som ingåtts mellan TERAPY och konsumenten i samband med köp av produkter eller köp av tjänster.
 2. Ångerperiod: den period inom vilken konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt.
 3. Konsument: den fysiska person som inte agerar för ett ändamål som har samband med hans närings- eller yrkesverksamhet. Med konsument avses också en (juridisk) person som endast använder TERAPYs produkter för interna affärsändamål och som inte har till syfte att sälja produkterna vidare.
 4. Dag: kalenderdag
 5. Digitalt innehåll: data som produceras och tillhandahålls i digital form.
 6. Varaktig databärare: alla verktyg som gör det möjligt för konsumenten eller företagaren att lagra digitalt inhämtad information på ett sätt som möjliggör framtida konsultation eller användning under en period som är skräddarsydd för det syfte för vilket informationen är avsedd.
 7. EPS: fyllningen av sittsacken är en produkt som erbjuds av TERAPY.
 8. Ångerrätt: konsumentens möjlighet att häva distansavtalet inom ångerfristen.
 9. Entreprenör: den fysiska eller juridiska personen som erbjuder produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster (på distans) till konsumenter.
 10. Distansavtal: ett avtal som ingåtts mellan TERAPY och konsumenten inom ramen för ett organiserat system för distansförsäljning av produkter, digitalt innehåll och / eller tjänster, varigenom fram till och med avtalets ingående exklusiv eller samanvändning görs av en eller flera tekniker för distanskommunikation.
 11. Mall för ångerblankett: mallen för ångerblankett som ingår i bilaga 1 till dessa allmänna villkor.
 12. Teknik för distanskommunikation: medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att konsumenten och TERAPY behöver vara i samma rum samtidigt.

Artikel 3 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor gäller för alla erbjudanden, beställningar och avtal från TERAPY. Dessa allmänna villkor har lämnats in till handelskammaren i Amsterdam under nummer 74375741 och skickas av oss kostnadsfritt på begäran. Dessa allmänna villkor kan också konsulteras via internet, se: www.terapy.eu.
 2. Innan ett distansavtal ingås med en konsument görs texten till dessa allmänna villkor tillgänglig för konsumenten. Om detta inte rimligen är möjligt kommer TERAPY att ange innan avtalet ingås hur konsumenten kan se dessa allmänna villkor.
 3. Om ingåendet av avtalet sker elektroniskt kan texten till dessa allmänna villkor göras tillgänglig för konsumenten elektroniskt. Allt detta på ett sådant sätt att de allmänna villkoren kan lagras på enklast möjliga sätt på en hållbar databärare. Om detta inte är rimligt möjligt, innan avtalet ingås, kommer det att anges hur konsumenten kan se dessa allmänna villkor.
 4. Om, utöver dessa allmänna villkor, specifika produkt- eller tjänstevillkor också gäller, kommer bestämmelserna i det specifika avtalet – om detta anges skriftligen i dessa specifika villkor – att ha företräde framför bestämmelserna i dessa allmänna villkor.
 5. Dessa allmänna villkor kan endast avvikas skriftligen. Vid skriftlig avvikelse från dessa allmänna villkor gäller alla bestämmelser som inte avviker från dessa allmänna villkor.
 6. Alla rättigheter och anspråk som anges i dessa allmänna villkor och i eventuella ytterligare avtal och villkor till förmån för TERAPY gäller även för alla mellanhänder och andra tredje parter som ANLITAS av TERAPY.

Artikel 4 – Erbjudandet

 1. Om erbjudandet har en begränsad giltighetstid, lämnas utan förpliktelser eller är förenat med villkor, kommer detta uttryckligen att anges i erbjudandet.
 2. Erbjudandet innehåller en fullständig och korrekt beskrivning av de produkter, digitalt innehåll och/eller tjänster som erbjuds. Beskrivningen är tillräckligt detaljerad för att konsumenten ska kunna göra en korrekt bedömning av erbjudandet. Om TERAPY använder bilder säkerställs det att de så mycket som möjligt representerar en sann representation av de produkter, tjänster och / eller digitalt innehåll som erbjuds. Uppenbara misstag eller fel i erbjudandet binder dock inte TERAPY. Om bilder inte ger sanna representationer av de produkter, tjänster och / eller digitalt innehåll som erbjuds, kommer detta att anges i erbjudandet.
 3. TERAPY garanterar inte att färgen som visas på en datorskärm är identisk med den mottagna färgen. Detta kan variera beroende på kvaliteten på datorskärmen eller det inställda färgschemat.
 4. Rabattkampanjer och kuponger kan inte kombineras eller staplas.
 5. Varje erbjudande innehåller sådan information att det är tydligt för konsumenten vilka rättigheter och skyldigheter som är knutna till godkännandet av erbjudandet.

Artikel 5 – Bildande, varaktighet och avslutande

 1. Avtalet ingås vid den tidpunkt då erbjudandet om TERAPY accepteras av konsumenten, såvida det inte följer av erbjudandet att det har gjorts utan förpliktelser. Om det finns ett icke-bindande erbjudande ingås avtalet när TERAPY accepterar accepten av erbjudandet – elektroniskt.
 2. Om konsumenten har accepterat erbjudandet elektroniskt kommer företagaren omedelbart att bekräfta mottagandet av godkännandet av erbjudandet elektroniskt.
 3. I det ögonblick som avtalet ingås elektroniskt vidtar TERAPY lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra elektronisk överföring av data och säkerställa en säker webbmiljö. Om konsumenten kan betala elektroniskt kommer TERAPY att iaktta lämpliga säkerhetsåtgärder.
 4. Avtalet mellan TERAPY och konsumenten ingås i princip på obestämd tid. Avtalet upphör automatiskt om båda parter ömsesidigt har fullgjort sina skyldigheter enligt avtalet. Dessa allmänna villkor fortsätter att gälla även efter avtalets upphörande.
 5. TERAPY har rätt att säga upp avtalet i följande fall:
  a. TERAPY har informerats inom de rättsliga ramarna om konsumenten kan uppfylla sin betalningsskyldighet och det följer att konsumenten inte kan uppfylla sin betalningsskyldighet.

Artikel 6 – Priser

 1. TERAPY förbehåller sig rätten att ändra de priser som nämns i erbjudandet, på webbplatsen, i avtalet, i dessa allmänna villkor eller som har offentliggjorts på något sätt.
 2. De priser som nämns i erbjudandet, på webbplatsen, i avtalet, i dessa allmänna villkor eller som har offentliggjorts på något sätt inkluderar moms och andra avgifter som tas ut av regeringen, om inte annat anges.

Artikel 7 – Konsumenternas ångerrätt

 1. Konsumenten har rätt att säga upp avtalet om köp av en fjärrprodukt inom 14 dagar utan att ange skäl. TERAPY kan fråga konsumenten om orsaken till hans ångerrätt, men konsumenten är inte skyldig att ange skäl.
 2. Den ångerperiod som avses i punkt 1 börjar när produkten har gjorts tillgänglig för konsumenten av ett postorderföretag eller annat transportföretag. Om produkten inte levereras av ett postorderföretag eller annat transportföretag ska den period som avses i punkt 1 börja löpa från den tidpunkt då konsumenten får tillgång till produkten.
 3. Under ångerperioden kommer konsumenten att hantera produkten och förpackningen med försiktighet. Han kommer endast att packa upp eller använda produkten i den utsträckning som är nödvändig för att bestämma produktens art, egenskaper och funktion. Utgångspunkten här är att konsumenten endast får hantera och inspektera produkten som han skulle få göra i en butik.
 4. Konsumenten är ansvarig för förändringar i produktens värde om han har använt produkten för andra ändamål än de som avses i punkt 3.
 5. Om konsumenten vill utnyttja sin ångerrätt kommer han att rapportera detta till TERAPY inom ångerfristen med hjälp av ångerblanketten eller på annat entydigt sätt. Sociala medier är inte en tillåten väg för detta meddelande.
 6. TERAPY skickar konsumenten ett mottagningsbevis om ångerrätten görs elektroniskt.
 7. Konsumenten kommer – om han vill utnyttja sin ångerrätt – att returnera produkten till TERAPY inom 14 dagar, såvida inte en auktoriserad representant kommer för att hämta produkten på uppdrag av TERAPY. Konsumenten bär kostnaderna för att returnera produkten.
 8. Produkten returneras till TERAPY av konsumenten komplett inklusive alla levererade tillbehör och förpackningar.
 9. Efter att produkten har mottagits av TERAPY kommer TERAPY att återbetala konsumentens betalningar och andra avgifter inom 30 dagar. Så långt det är möjligt används samma betalningsmedel.
 10. Om konsumenten utövar sin ångerrätt kommer alla avtal som rör produkten att upplösas.

Artikel 8 – Leverans

 1. De leveranstider som anges på webbplatsen är vägledande. Konsumenten kommer att få sin beställning snabbt och senast inom (30) arbetsdagar, om inte annat anges av TERAPY. I det senare fallet kommer konsumenten att informeras i god tid. Överskridande av leveranstiden berättigar inte konsumenten till ersättning.
 2. Om leveransen är försenad, eller om leveransen av en produkt endast delvis kan genomföras, kommer konsumenten att meddelas om detta senast inom 30 dagar efter att han har gjort beställningen. I så fall har konsumenten rätt att häva avtalet och har rätt till eventuell ersättning.
 3. Risken för skada och/eller förlust av produkten ligger hos TERAPY fram till tidpunkten för erbjudandet på den leveransadress som konsumenten har angett.
 4. Leverans sker när produkterna erbjuds på den angivna leveransadressen.
 5. TERAPY kan använda tredje part vid utförandet av din(a) beställning(ar).

Artikel 9 – Äganderättsförbehåll

Äganderätten till levererade varor övergår först när konsumenten har betalat det förfallna beloppet. Risken med avseende på varorna överförs redan till konsumenten vid leveransen.

Artikel 10 – Data och information

 1. Konsumenten förser TERAPY med alla uppgifter som är nödvändiga för att fullgöra avtalet. Denna information tillhandahålls i tid, i önskad form och på önskat sätt.
 2. Om konsumenten inte uppfyller sin skyldighet enligt punkt 1 har TERAPY rätt att avbryta leveransen av produkten.
 3. De uppgifter som lämnas måste vara korrekta, fullständiga och tillförlitliga. Detta är konsumentens ansvar. Om de uppgifter som konsumenten tillhandahåller på grund av ändrade omständigheter inte längre är fullständiga, korrekta eller tillförlitliga kommer detta att meddelas TERAPY så snart som möjligt.
 4. Om ofullständiga, otillförlitliga eller felaktiga uppgifter orsakar skada eller om ytterligare kostnader måste uppstå, kommer dessa extra kostnader att bäras av konsumenten.

Artikel 11 – Avgifter och betalningar

 1. Konsumenten kan betala med en av de betalningsmetoder som erbjuds under beställningsprocessen. Ytterligare betalningsvillkor kan åläggas betalningen.
 2. Vid betalning via bank eller giro är betalningsdatumet det datum då TERAPYs giro eller bankkonto krediteras.
 3. Om konsumenten överskrider den betalningstid som anges i en av betalningsmetoderna är han i dröjsmål från den dag då betalningen skulle ha gjorts och från den dagen är han skyldig den lagstadgade dröjsmålsräntan på 2% på det utestående beloppet. Om betalningen sker efter en påminnelse från TERAPY är konsumenten skyldig ett belopp på tjugo euro (20 €) i administrationskostnader. Om TERAPY anlitar en inkassobyrå för att kräva det utestående beloppet, är konsumenten också skyldig dessa kostnader. Dessa inkassokostnader kommer att vara minst femton procent (15%) av det utestående beloppet, men TERAPY förbehåller sig rätten att kräva de utomrättsliga inkassokostnader som faktiskt uppkommit.
 4. I händelse av sen betalning har TERAPY rätt att upphäva eller upplösa det relevanta avtalet och eventuella relaterade avtal.

Artikel 12 – Ansvar och klagomål

 1. TERAPY ansvarar inte för missförstånd, skador, förseningar eller felaktig överföring av beställningar och kommunikation till följd av användningen av internet eller andra kommunikationsmedel mellan konsumenten och TERAPY, eller mellan TERAPY och tredje part, såvida det inte finns uppsåt eller grov vårdslöshet från TERAPY.
 2. Under den inledande perioden sträcker sig produktens yttre hölje – i tillämpliga fall – ut. Som ett resultat kan produkten behöva fyllas på. Kostnaderna för påfyllning av EPS ersätts inte av TERAPY.
 3. Den levererade produkten måste kontrolleras av konsumenten omedelbart efter mottagandet. Eventuella defekter måste rapporteras till TERAPY skriftligen och motiveras av konsumenten inom 7 dagar efter mottagandet av produkten.
 4. Om en defekt uppstår först efter en längre tids användning, och denna defekt inte skulle uppstå inom den perioden vid normal användning, kommer konsumenten att rapportera detta så snart som möjligt, men senast 14 dagar efter upptäckten av denna defekt i TERAPY.
 5. Om det visas att en vara inte överensstämmer med avtalet har TERAPY valet att ersätta varan med en ny mot retur eller att återbetala fakturapriset plus fraktkostnader som betalats för den.

Artikel 13 – Garantier

Garantin är sex (6) månader – och gäller på dragkedjor och sömmar. Ingen garanti gäller för EPS-fyllningen. Fakturan eller TERAPY-ordernumret fungerar som betalningsgaranti.

Artikel 14 – Force majeure

 1. I händelse av force majeure, vilket i vilket fall som helst inkluderar – men inte begränsat till – störningar i telekommunikationer, krig, hinder i transport, strejk, brand och översvämningar, kommer genomförandet av avtalet att avbrytas eller avtalet kommer att sägas upp. Allt detta utan någon skyldighet att betala ersättning.
 2. Force majeure föreligger också om TERAPY på grund av särskilda omständigheter i fallet rimligen inte kan förväntas fortsätta genomförandet av avtalet.

Artikel 15 – Skydd av personuppgifter

 1. För genomförandet av avtalet av TERAPY är det nödvändigt att behandla konsumentens personuppgifter. TERAPY kommer att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå vid behandling av dessa uppgifter.
 2. Behandlingen av personuppgifter kommer att ske på ett sätt som är lämpligt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
 3. TERAPY har en sekretesspolicy som kan konsulteras på TERAPYs webbplats. På konsumentens begäran kan denna sekretesspolicy skickas till konsumenten via e-post eller post. Om konsumenten vill få sekretesspolicyn per post kan TERAPY debitera eventuella fraktkostnader.
 4. Om ett dataintrång upptäcks hos TERAPY kommer detta att meddelas konsumenten så snart som möjligt.

Artikel 16 – Immateriella rättigheter

 1. Alla material och produkter som produceras och/eller görs tillgängliga av TERAPY i ordets vidaste bemärkelse tillhör TERAPY.
 2. Utan uttryckligt tillstånd från TERAPY är distribution, användning eller publicering förbjuden.
 3. I händelse av överträdelse av bestämmelserna i denna artikel kommer TERAPY att återkräva den skada som konsumenten lidit till följd av detta i ordets vidaste bemärkelse. Detta gäller inte bara materiella skador, utan även immateriella skador.

Artikel 17 – Klagomål

 1. Om konsumenten har ett klagomål med avseende på de produkter som levereras av TERAPY, tillhandahållna tjänster och / eller det relaterade fakturerade beloppet, måste detta klagomål skickas skriftligen med rekommenderat brev inom rimlig tid efter mottagandet av produkten eller upptäckten av bristen på TERAPY. Klagomål beskrivs fullständigt och tydligt.
 2. Klagomål upphäver inte konsumentens betalningsskyldighet.
 3. TERAPY informerar konsumenten när reklamationen kommer TERAPY tillhanda. Från och med det ögonblicket kommer TERAPY att hantera klagomålet inom 6 veckor.
 4. Om konsumenten inte lämnar ut ett klagomål till TERAPY inom den angivna perioden upphör alla rättigheter i detta avseende för konsumenten.

Artikel 18 – Övriga bestämmelser

 1. Dessa allmänna villkor och avtal mellan TERAPY och konsumenten regleras uteslutande av nederländsk lag.
 2. Tvister lämnas in till domstolen i Amsterdam.
 3. Alla tidsfrister som nämns i erbjudandet är endast vägledande och är inte strikta tidsfrister.
 4. Om en eller flera av bestämmelserna i dessa villkor eller något annat avtal med TERAPY skulle strida mot någon tillämplig lagbestämmelse, ska den relevanta bestämmelsen upphöra att gälla och ersättas av en ny, jämförbar bestämmelse som ska fastställas av TERAPY.
 5. Utan att det påverkar andra rättigheter som tillhör TERAPY har TERAPY rätt att i händelse av force majeure avbryta verkställandet av din beställning eller att upplösa avtalet utan rättsligt ingripande genom att informera dig skriftligen.
 6. Varumärket TERAPY är ett registrerat varumärke. Den får inte användas eller kopieras under några omständigheter.

Bilaga 1 – Mall för ångerblankett

Mall för ångerblankett
(fyll endast i och returnera detta formulär om du vill frånträda avtalet)

Till: Gemini Beanbags B.V. , Gemini 88, 3769 KX Soesterberg

Jag / Vi informerar dig härmed om att jag / vi ingår vårt avtal om försäljning av följande produkter / leverans av följande digitala innehåll / tillhandahållande av följande tjänst:

återkallar/återkallar.

Beställd den/mottagen den:

Konsumentens namn:

Adress: konsument:

Konsumentens signatur:

Våra populära produkter

Sedan 0,00

Sedan 166,94

Sedan 471,95

Sedan 251,95

Därför väljer du Terapy

Ergonomisk

Våra sittsäckar anpassar sig helt till din kropp för ultimat komfort.

Finns i många olika färger och utföranden

Våra sittsäckar kan beställas i många olika färger och utföranden. Välj den färg som passar dig!

Fri frakt i Nederländerna och Belgien

Vi erbjuder fri frakt i Nederländerna och Belgien.

Snabb leverans

Vi levererar inom 1-3 arbetsdagar.

Dit zeggen onze fans

Sök
Sök

Beste Terapy-vrienden

Wij zijn vanaf woensdag 10 april iets minder goed bereikbaar.

Wij staan dan op de Veinedagen beurs in Utrecht stand D35.

Als je belt proberen wij je dezelfde dag nog terug te bellen en in de avond pakken we ook de mail op. Leveringen zullen misschien iets vertraagd zijn. Sorry voor het ongemak.

Maar mocht je een van onze zitzakken willen testen dan kan dat deze dagen op onze stand. Uiteraard hebben we daar ook nog een leuke aanbieding. Veinedagen beurs 2024 stand D35 Terapy by Gemini Zitzakken. Wij hopen je te zien.

Happy Thanksgiving

17% korting

Op zitzak Ollie

Gratis

Kinderboek van Sanne Rooseboom

Auteur van het kinderboekenweekgeschenk 2023

+ 10% Korting met code:

KINDERBOEK23

Bij aankoop van Stanley of Sydney

15% rabatt

Av Elly &; Baloo
Med kod:
Back2school23

Du kan ange koden i kundvagnen eller i kassan. Koden gäller inte på produkter som redan är rabatterade.